Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos (LMS)

Voorwaarden De Belewitte

Algemene Voorwaarden

Van eenmanszaak “De Belewitte” eigenaar/directeur Mirjam van Donselaar hierna te noemen: ‘De Belewitte’ gevestigd te Haastrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder inschrijfnummer: 72709510.Artikel 1. Algemeen/Definities

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door ‘De Belewitte’ gesloten overeenkomsten, totstandkoming daarvan en op alle door ”De Belewitte’ ‘ uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen.
 2. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden wordt op aanvraag door ‘De Belewitte’ ” gratis verstrekt.
 3. Opdrachtgever: De persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.   
 4. Diensten: Alle door ‘De Belewitte’ aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching/training/workshops/cursussen/online cursus en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.    
 5. Cliënt: Degene die deelneemt aan een begeleiding, supervisie, coaching traject, ook als hij/zij niet zelf de opdrachtgever is. 
 6. Deelnemer: Degene die deelneemt aan een opleiding, training, workshop, ritueel, lezing, groep/team traject of intervisie.Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de Belewitte diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Niet alleen De Belewitte maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
 4. Eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door De Belewitte uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Indien een samenwerking met De Belewitte wordt aangegaan, houdt dit tevens in akkoord te gaan met de tarieven en Algemene Voorwaarden en de Privacy Verklaring.

 


Artikel 3. Acceptatie

 1. Door ondertekening verklaart opdrachtgever/cliënt/deelnemer dat hij/zij in goede mentale en fysieke gezondheid verkeert waarbij men bevoegd is om zelfstandig keuzes te maken in het leven (dus niet minderjarig of ernstige psychiatrische aandoeningen waarbij men niet meer toerekeningsvatbaar is).Artikel 4. Offertes

 1. De door De Belewitte gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De Belewitte is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.  
 3. De offertes zijn excl. evt. (voortgang) rapportages aan derden, deze worden apart gedeclareerd.    
 4. Offertes zijn gebaseerd op de bij De Belewitte beschikbare informatie.
 5. Op en vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de wederpartij.Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Met de Belewitte gesloten overeenkomsten leiden voor De Belewitte tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting, waarbij De Belewitte gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van De Belewitte verlangd kan worden. De Belewitte zal de “NOBCO Ethische Gedragscode, naar beste inzicht en vermogen naleven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Belewitte het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever/cliënt geschieden;
 3. De cliënt/deelnemer/opdrachtgever zal eerlijk en open bijdragen aan de gesprekken/workshops/trainingen/contactdagen/overleg/intervisie en zich inzetten, waarbij de cliënt/deelnemer/opdrachtgever de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het boeken van resultaat. Verder zal de cliënt/deelnemer/opdrachtgever naar de sessies/bijeenkomsten/workshops/intervisies/presentaties komen op de afgesproken tijd en plaats, waar nodig aantekeningen maken en zich houden aan de eventuele afspraken die tijdens de sessies/bijeenkomsten/workshops/intervisie/presentaties worden gemaakt.
 4. Mocht de cliënt, deelnemer, opdrachtgever zonder De Belewitte hier op tijd (48 uur van te voren) schriftelijk/telefonisch van op de hoogte te brengen, niet op de afgesproken tijd en/of plaats aanwezig zijn, dan vervalt de deelname aan de sessie/training/workshop/contactdag na 15 min., waarbij de betalingsverplichting voor de gereserveerde tijd blijft staan. De cliënt/deelnemer/opdrachtgever heeft dan geen recht op het inhalen, verkrijgen van brochures, hand-outs ed.
 5. De cliënt/deelnemer/opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die De Belewitte en de cliënt/deelnemer/opdrachtgever gezamenlijk doorbrengen, als ook daarna.
 6. Door ondertekening van het contract/behandelingsovereenkomst geeft de cliënt/opdrachtgever/deelnemer toestemming aan De Belewitte, waar nodig en gewenst, de technieken en methodes in te zetten welke zij nodig acht. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de cliënt/opdrachtgever/deelnemer zie art. 3.1. en art. 12.1.
 7. Door ondertekening van het contract ge(ven)eft de cliënt(en)/opdrachtgever/deelnemers toestemming aan De Belewitte om de sessies/trainingen etc. digitaal op te nemen en waar nodig en/of gewenst deze te bespreken in haar intervisiegroep. Dit gebeurt zo dat cliënt onherkenbaar en niet herleidbaar is, waarbij De Belewitte vertrouwelijkheid hoog in acht neemt.
 8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Belewitte aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Belewitte worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Belewitte zijn verstrekt, heeft De Belewitte het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. De Belewitte is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Belewitte is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.Artikel 6. Contractduur

 1. Wanneer de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen met een maximum van 2 jaar. Na 2 jaar, echter, eindigt enige verplichting van de Belewitte om diensten te leveren en is geen restitutie mogelijk.
 2. Bij verlenging van een coaching/trainings/assessment- traject, blijven de afspraken (m.u.v. de Algemene Voorwaarden) van het eerst overeengekomen contract van kracht, tenzij partijen besloten hebben dit met andere afspraken te vervolgen, dit wordt dan schriftelijk in een nieuw contract vastgelegd.
 3. Bij een vervolgtraject gelden de Algemene Voorwaarden van dat moment, zoals vermeld op de website van De Belewitte en vervallen de Algemene Voorwaarden van het ‘oude’ contract (zie art. 16).Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen en ondertekenen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Belewitte zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de Belewitte de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal De Belewitte daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


Artikel 8. Geheimhouding en gedragscode

 1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem/haar legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij/zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem/haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en gecoachte plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever (indien dit niet de gecoachte is), enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de gecoachte hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem/haar – in het kader van de overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of gecoachte verstrekte of – in het kader van deze overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, oefenmateriaal en computerprogramma’s. Onder de intellectuele eigendomsrechten vallen ook alle cursussen en hun inhoud van Maatos. Men mag deze cursus inhoud gebruiken voor eigen gebruik maar niet lesgeven of doorgeven zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van De Belewitte/ Mirjam van Donselaar.
 2. Opdrachtgever en/of gecoachte mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. gecoachte.


  Betaling geschiedt vooraf aan de coach-sessies/trajecten/workshop/begeleiding/online cursussen.
 1. Het bedrag dient minimaal 3 dagen voor aanvang van de sessies/aanvang van een traject/ minimaal 3 dagen voor aanvang van een workshop/training, te zijn bijgeschreven op rekening van De Belewitte , op een door De Belewitte aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is De Belewitte gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 3. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente en incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van De Belewitte en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens De Belewitte onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Wanneer van De Belewitte meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan De Belewitte voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.


Artikel 11. Incassokosten

 1. In geval De Belewitte om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of gecoachte slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever en/of gecoachte geleden schade, dan is zijn/haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering. Een kopie van de polis met voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Opdrachtnemer toegezonden.
 3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of gecoachte beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,-.
 4. De Belewitte is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever en/of gecoachte, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 5. De Belewitte zal bij de inschakeling van niet in zijn/haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever en/of gecoachte of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden.In zo’n geval is Opdrachtgever en/of gecoachte verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 6. De Belewitte is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever en/of gecoachte geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van zijn/haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 7. De Belewitte ofwel door hem/haar in te schakelen coaches of derden, die belast worden met het begeleiden van gecoachten, zullen geen middelen, methoden, technieken of instructies geven of gebruiken of situaties laten ontstaan die het vermogen van de gecoachte beperken of nadelig beïnvloeden bij het waarnemen, analyseren en beoordelen van voor de gecoachte dreigend letsel, in welke vorm dan ook. Indien gecoachte enig letsel zou oplopen, is Opdrachtnemer c.q. door hem/haar in te schakelen coaches of derden, daarvoor op generlei wijze aansprakelijk.
 8. Opdrachtgever vrijwaart De Belewitte tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Belewitte samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van ernstige tekortkomingen van De Belewitte.
 9. Indien Opdrachtgever en/of gecoachte een eventuele vordering jegens De Belewitte niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
 10. Elke aansprakelijkheid van De Belewitte voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade aan (on)roerende goederen, personen of derden, of gevolgschade van eventuele (druk) fouten op haar website, folders of andere PR, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.Artikel 13. Annulering/beëindiging van de overeenkomst

 1. De Belewitte heeft het recht om zonder opgave van reden een training, begeleidingstraject, coachingstraject, cursus, ritueel of andere bijeenkomst of afspraak te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt/deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan De Belewitte betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
 2. Annuleren door opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk of per mail, tenzij contractueel/op het inschrijfformulier anders is vastgelegd. De datum van de poststempel dan wel de mailontvangst geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke of mailbevestiging van De Belewitte.
 3. Annuleringskosten: 1. Bij annuleren tot 1 maand voorafgaand aan de startdatum wordt 25% van de deelnamekosten in rekening gebracht. 2. Bij annuleren tot 20 dagen voorafgaand aan de startdatum wordt 50% van de deelnamekosten in rekening gebracht. 3. Bij annuleren binnen 14 dagen voorafgaand aan de startdatum worden de volledige deelnamekosten in rekening gebracht. Restitutie is niet mogelijk.
 4. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt/kandidaat/deelnemer na aanvang van een cursus, training, begeleiding- of coaching, ritueel of cursus, de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever/cliënt/deelnemer geen recht op enige terugbetaling of inhalen van de gemiste cursus/training/traject/dag/sessie/tijd/begeleiding/presentatie of het verkrijgen van brochures, hand-outs ed. Ook is het niet mogelijk om een vervanger deel te laten nemen, of te wisselen van dag(en). 
 5. De Belewitte is gerechtigd om deelnemers aan workshops/trainingen en/of cliënten, verdere toegang/deelname tot of aan een workshop/training/sessie/contactdag en/of traject etc., te ontzeggen en/of te annuleren, wanneer deze zich in de ogen van De Belewitte op een destructieve/negatieve/onbehoorlijke/agressieve manier gedra(a)g(t)en en/of zich niet aan gemaakte afspraken houd(t)en en/of dat de voortgang/veiligheid voor het (coaching/begeleiding/training/workshop) proces, de groep en/of pers(o)on(en) wordt verstoord. De verantwoordelijkheid voor dit gedrag ligt bij de student/deelnemer/cliënt/supervisant. Restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag is dan niet mogelijk, de betalingsverplichting blijft. De cliënt/opdrachtgever/deelnemer heeft dan geen recht op het verkrijgen van brochures, hand-outs ed.
 6. Een particulier/individueel/relatie begeleiding of coachingsgesprek kan tot 24 uur (excl. weekend) voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur en bij niet of niet op tijd verschijnen op de geplande tijd, door cliënt of opdrachtgever, is De Belewitte gerechtigd om het volledige afgesproken tarief voor het gesprek in rekening te brengen. 
 7. Mocht de cliënt/deelnemer, zonder De Belewitte  hiervan tijdig schriftelijk/telefonisch op de hoogte te brengen, niet op de afgesproken tijd en/of plaats aanwezig zijn, dan vervalt de sessie/training/ na 15 min., waarbij de betalingsverplichting voor de gereserveerde tijd blijft staan. De coachee/deelnemer/supervisant/student heeft dan geen recht op het verkrijgen van brochures, hand-outs ed.
 8. Wanneer één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding/restitutie van het eventueel vooruitbetaalde bedrag verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.Artikel 14. Persoonsgegevens

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met De Belewitte wordt aan De Belewitte toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal De Belewitte uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
 2. De bewaartermijn van persoonsgegevens is 7 jaar, of op aanvraag van de client worden deze aan de cliënt meegegeven/ verwijderd/ vernietigd.
 3. Op deze gegevens is tevens de Privacy Verklaring van toepassing.

 

Artikel 15. Rechts- en forumkeuze

 1. Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien De Belewitte en Opdrachtgever en/of gecoachte een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.
 3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar De Belewitte gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

 

Artikel 16. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen De Belewitte en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen De Belewitte gevestigd is.Artikel 17. Klachtenregeling

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Belewitte. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Belewitte in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal De Belewitte de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Belewitte slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
 4. Klachten worden afgehandeld door het NOBCO (https://www.nobco.nl/klachten).


Artikel 18. Toepasselijke gedragsregels en reglementen

 1. De Belewitte voert de opdracht (coaching) uit in overeenstemming met de “NOBCO Ethische Gedragscode” dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het klachtenreglement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

 

 

Artikel 19. Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden

 1. De laatste versie van de ‘Algemene Voorwaarden’ van De Belewitte staat altijd op haar website:www.belewitte.com. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, onder nummr: 72709510
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van het contract met De Belewitte.
 3. Bij een vervolgtraject gelden de ‘Algemene Voorwaarden’ van De Belewitte van dat moment, zoals vermeld op de website van De Belewitte en vervallen de ‘Algemene Voorwaarden’ van De Belewitte van het ‘oude’ contract.
 4. De Nederlandse tekst van de ‘Algemene Voorwaarden’ van De Belewitte is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Mirjam van Donselaar, Toegepast Psycholoog en eigenaar van De Belewitte
KvK nr: 72709510
©Copyright De Belewitte

 

© 2024 De Belewitte